کنفرانس معرفی توتل استیشن و کاربرد آن

دانشکده انجنیری دانشگاه سـلام شعبه کندز بروز چهارشنبه ساعت 2:30

کنفرانس علمی روش جستجوی منابع انترنتی در تحقیقات علمی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه سلام شعبه کندز کنفرانس را تحت عنوان روش جستجوی منابع انترنتی

شیوه های یادگیری مؤثر

مورخ 9/7/1398 پوهنحی اقتصاد پوهنتون سلام شعبه کندز کنفرانسی را تحت عنوان (شیوه های یادگیری مؤثر) در

نقش ارزیابی های اصلاحی در پروسه ارتقای کیفیت و اعتباردهی

براساس نیازمندیهای اکادمیک و تقویه فرهنگ اعتباردهی در دانشگاه سلام شعبه کندز،

محکمه تمثیلی

پوهنتون سلام شعبه کندز، منحیث نهاد تحصیلی پیشتاز خصوصی در زون شمال شرق کشوراز چندین سال بدینسو مصروف تربیه کادر های متخصص ومتعهد در

دکتور سمیع الله دانشیار

رئیس پوهنتون

بدون شک پیمودن راه ترقی، تعالی وپیشرفت، دستیابی به کمال انسانیت ، ساختن تمدن سالم بشری واقامه نظام الهی بدون علم ودانش ممکن ومیسر نیست. سلام تعهد دارد تانسل متخصص، متعهد ومفید را به جامعه تقدیم نماید. بعباره دیگر دانشگاه سلام منبر قله های شامخ علم ومعرفت، معهد اخلاق
location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز