صلح و اهمیت آن از منظر شریعت

صلح و اهمیت آن از منظر شریعت

به روز شنبه مورخ 14/2/1398 پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام شعبه کندز کنفرانس را تحت عنوان (صلح و اهمیت آن از منظر شریعت) با حضور داشت مولوی صاحب عبیدالله «نظری» رئیس پوهنحی شرعایت، استاد نصرالدین «نصرتیار» آمر دیپارتمنت تعلمیات اسلامی، استاد مهرالله «صالح» آمر دیپارتمنت فقه و قانون و تعدادی کثیری از اساتید و محصلین این پوهنحی برگزار نموده بود که موضوع کنفرانس متذکره توسط مولوی صاحب عبدالحق «راجی» یکی از اساتید برجسته این پوهنحی تقدیم شد.
این کنفرانس با گردانندگی استاد مهرالله «صالح» و تلاوت قاری صاحب عبدالجبار آغاز شد سپس مولوی صاحب عبدالحق «راجی» به صحبت پرداخته و فرمودند: والصلح خیر گر چند این آیت پیرامون موضوع خاصی نازل شده ولی منحیث یک قاعده عمومی وقاعده کلی در تماماً اوقات میشود که از این حرف به زبان آورد و با این استدلال کرد و آیات دیگر انما المؤمنون اخوه فآصلحوا بین اخویکم وتقوالله لعلکم ترحمون – هم بازگو کننده این ویژگی صلح و اهمیت آم و جایگاهش در جوامع بالخصوص جامعه اسلامی است. بناءً با اتکاء به فرموده های الله متعال به این پی مبریم که صلح یک نیاز بشری است و الله متعال در هیچ مقطع از قرآن کریم این را فروگذار نکرده و در جای جای از آیات خود به این اشاره کرده است.
سپس مولوی صاحب عبیدالله «نظری» رئیس پوهنحی شرعیات به سخن پرداخته و فرمودند: در اسلام اصل کار سلمی هست و جنگ به اساس ضرورت مشروع شده به همین صورت هست که علماء اصول فقه میگویند که قتال در اسلام حسن لغیره است بناءً میتوانیم بگوئیم که جنگ در اسلام برای آوردن صلح است. و در اخیر برنامه با دعائیه مولوی صاحب عبیدالله «نظری» خاتمه یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز