محکمه تمثیلی را تحت عنوان  سرقت یک عراده موترکرولا

محکمه تمثیلی را تحت عنوان سرقت یک عراده موترکرولا

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی به ادامه فعالیت های علمی در راستای توسعه استعداد وارتقای ظرفیت محصلان دیپارتمنت قضاءوڅارنوالی به تاسی از اهداف، مرامنامه وپلان عملیاتی خویش به تاریخ1398 /9/4 دو محکمه تمثیلی را تحت عنوان سرقت یک عراده موترکرولا برای محصلان سمستر هشتم اناث دیپارتمنت قضا خویش بر گزار نمود که درنتیجه برگزاری محکمه تمثیلی روند کشف جرم وجمع آوری ادله اثباتیه ، نحوه رسیده گی ، تحقیق وسرانجام اجرای حکم محکمه ، چگونگی ترتیب صورت دعوی ورفع آن ...... ونیز معیار های برگزاری محاکمه عادلانه را تحت اشراف استاد احمد شاه عرب زاده ؛ یکتن از استادا این دیپارتمنت عملاً تجربه نموده برکزار نمود . قابل یاد آوری است که به تعداد67 نفر محصلان سمستر های چهارم ، پنجم وهشتم قضا اشتراک نموده وبا استقبال آن ها مواجه شد. قابل ذکر است که بر گزاری همچو محاکم توسط خود محصلان با اشراف ستاد محترم حایز اهمیت بوده ومحصلان درامر تطبیق دروس نظری بسیاکمک می کند. ودیپارتمنت قضاء وڅارنوالی متعهد به ادامه این فعالیت ها به طور وسیع تر آن می باشد.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز