علوم سیاسیدیپارتمنت علوم سیاسی در چوکات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون سلام کندز یک دیپارتمنت اساسی ، تخصصی و فارغ ده میباشد که برای نیازمبرم جامعه در عرصه های اداری، دیپلوماسی و علوم سیاسی در سال 1394 ایجاد گردیده است. تا افراد متعهد و متخصص را به جامعه جهت تأمین عدالت، دفاع از حقوق بشر، اصلاحات در ادارات و سازمانهای ملی و بین المللی و فعالیت در رسانه های همگانی و ... تقدیم نموده و ازمهارت های علمی و تخصصی اینها در عرصه های مربوطه درجامعه استفاده اعظمی صورت گیرد. بناءً یک محصل بعد از سپری کردن چهار سال تعلیمی و خواندن تمام کریدت های معین شده از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی، دیپلوم  دوره لیسانس رابدست آورده میتواند.
این دیپارتمنت دارای   استاد به سویۀ ماستر و لیسانس و 179 محصل ذکور در 9 صنف و 21 محصلات اناث در 2 صنف، مصروف فعالیت میباشد.

اهداف دیپارتمنت علوم سیاسی


       تربیه و تقدیم کادر متخصص و متعهد برای ادارات دولتی و خصوصی 
·        بدست آوردن شناخت لازم از قوانین ملی و بین المللی.
·        شناخت نظام های اداری و سیاسی معاصر جهت بهره گیری از آن در اصلاح نظام و سیستم اداری کشور.
·        انجام تحقیقات علمی در عرصه های مربوطه.
·        تقدیم مشوره های تخصصی مورد نیاز به مراجع مختلف دولتی و غیردولتی.
·        عام نمودن بینش حقوقی و قانونی در کشور.

مهارت های فارغان دیپارتمنت علوم سیاسی

  • توانایی اجرای وظیفه در ادارات سیاسی و دیپلوماتیک کشور
  • توانایی تجزیه و تحلیل موضوعات سیاسی در عرصۀ ملی و بین المللی
  • توانایی اجرای وظیفه در سازمانها و نهاد های بین المللی
  • توانایی تدریس مضامین این رشته در تهادهای تحصیلی کشور
  • توانایی فعالیت در رسانه های همگانی
  • توانایی اجرای تحقیقات علمی در عرصه های روابط بین الملل و قضایای سیاسی کشور
  • توانایی فعالیت در مدیریت ادارات دولتی و خصوصی


location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز