مجلس مشورتی!

بروز پنجشنبه مورخ 11 میزان 1398 اداره پوهنتون سلام شبعه کندز مجلس مشورتی را با منسوبین خویش برگزار نمود.
نخست مجلس با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز و به اشتراک کنندگان خوش آمدید گفته شد متعاقبا از تمام استادان دائمی و کارمندان
پوهنتون نظریات و پیشنهادات مختلف در رابطه به بهبود و پیشرفت پوهنتون استماع گردید. در اخیر به پیشنهادات و نظریات مشارکین از جانب استاد سمیع الله دانشیار رئیس پوهنتون سلام – کندز پاسخ داده شد و نهایتا مجلس با دعائیه خاتمه یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز