مجلس دفاعیه مونوگراف دانشکدۀ انجنیری

مجلس دفاعیه مونوگراف دانشکدۀ انجنیری

روز چهارشنبه مؤرخ 4 میزان 1397 هـ ش دانشکدۀ انجنیری پوهنتون سلام –کندز مجلسی را به مناسبت دفاع پایان نامه های تحصیلی سه تن از فارغان این دانشکده برگزار نمود که محترم انجنیر عبد النظار موحد –رئیس پوهنحی انجنیری و چند تن از اعضای هیأت علمی دانشکدۀ انجنیری هریک انجنیر دانش قیامی، انجنیر بلال خاکسار، انجنیر فرهاد تلاش و محترم صبغت الله عزیزی –مدیر تدریسی دانشکدۀ انجنیری- در این مجلس حضور داشتند.
دانش آموختگان گرامی که توانستند در این مجلس از پایان نامه های تحصیلی خویش موفقانه دفاع نمایند عبارت اند از:

  1. محترم عبد المعز فرزند عبد العزیز.
  2. محترم عبد النصیر ولد علی محمد.
  3. محترم فتح محمد ولد امیر محمد.

در آخرین لحظات برنامه، هیأت مذکور برای دفاع کنندگان فوق نمراتی را که با زحمات خویش مستحق شده اند عطاء نمودند و مجلس با دعائیه پایان یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز