مجلس اداری پوهنځی اقتصاد پوهنتون سلام شعبه کندز

مجلس اداری پوهنځی اقتصاد پوهنتون سلام شعبه کندز

بتاریخ 14/ 8 / 1398 ساعت 2 بعد از ظهر مجلس اداری پوهنځی اقتصاد پوهنتون سلام شعبه کندز موفقانه دایر شد.
مجلس مذکور نخست با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط محترم استاد ذبیح الله وهاب استاد پوهنځی اقتصاد افتتاح شد متعاقبا محترم استاد حبیب الله شعیل ریس پوهنځی اقتصاد پوهنتون سلام شعبه کندز سخنان مقدماتی را ایراد نمودند و بنا برحسب آجندا قرار آتی فیصله صورت گرفت.
1 - به اتفاق آرا اساتید بزگوار هریک: محمد نبی رفیع، شکرالله اسدی، محمد آصف نیامان، عبدالله هاتف، ذبیح الله وهاب، و شمس الدین حیدری به عنوان اعضاء شورای علمی پوهنځی تعین گردیدند.
2 – بعد از مشوره و رایزنی مسئولین و اعضاء کمیته های تحقیق، انکشاف نصاب و نظم و دسپلین قرار شرح آتی تعین شدند:
کمیته ارتقای کیفیت: محمد حبیب شعیل مسئول (محمد آصف نیامان، محمد نبی رفیع و ذبیح الله وهاب) اعضاء آن.
کمیته تحقیق: شکرالله اسدی مسئول (فضل ربی وفا، میرویس رحیمی و عبدالله هاتف) اعضاء آن.
کمیته انکشاف نصاب: محمد نبی رفیع (ذبیح الله وهاب، عبدالمقیم حسین خیل و احمد جاهد حیدری) اعضاء آن.
کمیته نظم و دسپلین: ذبیح الله وهاب مسئول (شمس الدین حیدری، شکرالله اسدی، امان الله غفوری و شهیدالله جاهد) اعضاء آن.
3 – برای اساتید توصیه شد که آن مضامین که دروس آن از پلان عقب مانده باشد در هفته های آینده بیشتر و خوبتر روی آن تمرکز گردد.
همچنان اساتید بزرگوار مکلف گردیدند که سوالات امتحان نهائی را که حد اقل بیست سوال در کتگوری های چهار جوابه، صحیح غلط، جواب کوتاه و تشریحی الی مورخ 10 قوس سال جاری به کمیته محترم امتحانات تسلیم نمایند.
4 – همچنان برای اساتید ابلاغ شد که همه استادان بزرگوار حاضری های محصلان را تا ختم هفته پانزدهم بعد از خانه پری و جمع آوری به مدیریت تدریسی تسلیم نمایند.
5 – اکیداً فیصله گردید که همه اساتید محترم وقت و زمان درس را بطور درست مدیریت کنند در آغاز وقت وارد صنف شوند و در ختم وقت از آن خارج شوند.
6 – همچنان فیصله صورت گرفت که در جریان سمستر جاری دو عنوان کنفرانس علمی از طرف استادان عزیز هریک فضل ربی وفا و ذبیح الله وهاب ارائه گردد.
7 – در قسمت رهنمائی مونوگراف محصلان فیصله صورت گرفت که همه اساتید اعم از دایمی و قراردادی مکلف هستند که محصلان را در قسمت اشراف مونوگراف ها رهنمائی نمایند.
8 – برای استادان وظیفه سپرده شد که همه استادان مسئولیت دارند تا برای محصلان عناوین و موضوعات سمینار را توزیع نمایند تا ایشان قلمی تهیه نموده و در صنف ارائه نمایند.
9 – همچنان برای استادان توصیه شد که در تعامل با محصلان از رفق و نرمی کار بگیرند.
در ختم مجلس بعضی پیشنهادات نیز از جانب استادان مطرح شد بطور مثال استادان در مقابل رهنمائی مونوگراف خوستار حق الزحمه شدند.
فیصله شد تا این خواست اساتید به مجلس علمی پوهنتون ارجاع گردد.
مجلس بعد از جمع بندی مختصر توسط دعائیه استاد امان الله غفوری پایان یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز