قضاء و څارنوالی


بسم الله الرحمن الرحیم

دیپارتمنت قضاء و څارنوالی در چوکات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون سلام کندز یک دیپارتمنت اساسی ، تخصصی و فارغ ده میباشد که برای نیازمبرم جامعه در عرصه های حقوقی، قضائی جزائی و څارنوالی در سال 1394 ایجاد گردیده است. تا افراد متعهد و متخصص را به جامعه جهت تأمین عدالت، دفاع از حقوق بشر، اصلاحات در ادارات حقوقی و قضائی کشور تقدیم نموده و ازمهارت های علمی و تخصصی اینها در عرصه های مربوطه درجامعه استفاده عظیم صورت گیرد. بناءً مجموعه کریدت در دیپارتمنت قضاء و څارنوالی  برای بدست آوردن دیپلوم لیسانس در دوران هشت سمستر 150  میباشد که مطابق لائحه وزارت تحصیلات عالی مضامین اساسی  30% و مضامین تخصصی  50%  و مضامین اختیاری و پوهنتون شمول  12%  مونوگراف و سیمنارها  8%  در کریکولم تقسیم بندی شده است که به خواندن کریدت متذکره یک محصل بعد از سپری کردن چهار سال تعلیمی دیپلوم  دوره لیسانس رابدست آورده میتواند.
این دیپارتمنت فعلا دارای    استاد ماستر و لیسانس و 412 محصلین ذکور در 10 صنف و  73 محصلات اناث در 3 صنف که جمعا 485 محصل در 13 صنف مصروف تقدیم خدمات علمی به جامعه میباشد.

اهداف دیپارتمنت قضأ و څارنوالی


·

        تربیه و تقدیم کادر متخصص و متعهد برای ادارات عدلی و قضایی کشور جهت تأمین بهتر عدالت.
·        بدست آوردن شناخت لازم از جرایم و مجازات جهت ایجاد پالیسی های موثر برای کاهش آمار جرایم در سطح ملی و بین المللی.
·        شناخت نظام های حقوقی و عدلی معاصر جهت بهره گیری از آن در اصلاح نظام قضائی و عدلی کشور.
·        انجام تحقیقات علمی در عرصه های مربوطه.
·        تقدیم مشوره های تخصصی مورد نیاز  به مراجع مختلف دولتی و غیردولتی.
·        عام نمودن بینش حقوقی و قانونی در کشور.

مهارت های فارغان دیپارتمنت قضاء و څارنوالی


·        آموزش مهارت های قضائی، سلوک و رویه قضائی.
·        آموزش قواعد مرتبط به دعوی، دفاع و چگونگی اقامه آن
·        توانایی اجرای و کالت دفاع در قضایای مدنی و جزایی.
·        توانایی اجرای وظیفه به حیث قضات در محاکم رسمی کشور و محاکم بین المللی.
·        توانایی اجرای وظیفه بحیث څارنوال در ادارات څارنوالی کشور.
·        توانایی ارائه مشوره حقوقی به ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی.
·        توانایی تدریس مضامین این رشته در نهادهای تحصیلی کشور.
·        توانایی اجزای تحقیقات علمی و پژو هشهای مورد نیاز در امور قضاء، څارنوالی و سایرعرصه های مربوطهlocation_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز