اهداف آموزشی ديپارتمنت تعليمات اسلامی

الف: علماء و دانشمندانی را آماده ساختن، که بطور عام از اسلام آگاهی داشته و بطور خاص در ساحۀ تخصص یعنی قرآن، حديث، عقیده و دیگر علوم اسلامی فهم عميق و معلومات دقيق فراهم نموده باشند.
ب:اماده ساختن علمایی که از راه تحقیقات معیاری در ساحه تخصص مربوط خویش رهنمایی جامعه را به عهده بگيرند.
ج: از طریق همین پروگرام در ساحۀ تدريس تعلیمات اسلامی بسوی کامل کردن نیازمندی های جامعه قدم برداشتن، تا جامعۀ افغانی درین میدان به حد خود کفایی برسد.
د: از طریق تدریس مناهج مختلف برای فهم قرآن و سنت در محصلين استعداد شناخت مدارس فکری مختلف پیدا کردن، تا ازين طریق در اجتماع به روش برداشت رشد داده شود.
ﻫ: آماده سازی عناصر متخصصين و شخصیت های علمی و مبتکر در زمينه تدريس در بخش ارشادات دينی، وعظ و خطابت، مسايل و قضایای اجتماعی و دینی که بتواند در موارد فوق از راه نوشتن و تأليفات با اعتبار، جامعه را بصورت درست در میادين و مجالات مختلف رهبری کند، و نیز بتواند که با ابتکارات خويش ضرورتها و نيازهای همه جانبۀ جامعه را بر آورده سازند.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز