اهداف

پوهنتون خصوصی سلام فرع کندز براساس حکم ماده 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وقوانین نافذه وزارت تحصیلات عالی توسط عده از استادان وشخصیت های علمی درسال 1390 تاسیس گردیده است .
پوهنتون خصوصی سلام فرع کندز معتقد است که ترقی وپیشرفت جامعه وابستگی مستقیم به رشد وبالندگی وکیفیت محوری مؤسسات تعلیمی وتحصیلی کشور دارد .
هرگاه فرزندان صدیق ودلسوز این وطن دراین مسیر صادقانه گام بردارند تعالی وشگوفایی جامعه را تضمین می کنند.
اهداف عمده وعمومی این نهاد تحصیلی بطورفشرده قرارذیل است :
1) آماده ساختن کادر های علمی بامعیارهای پذیرفته شده اکادمیک دررشته های مختلف .
2) عرضه پروگرام های تحصیلی با در نظرداشت ارزشهای اسلامی، تاریخی وملی کشور.
3) پرورش وانکشاف استعدادهای فکری و تربیه نسل جوان با روحیه فرهنگ تحمل پذیری، استقامت درمقابل مشکلات، پیگیری درفراگیری علوم وفنون، وفاداری بدین ووطن، خدمت به تمدن بشری، تعهد دربرابرمردم و اجتناب ازهرگونه مفاسد اخلاقی واجتماعی .
4) تشویق وپشتیبانی همه جانبه از فعالیت های مبتکرانه عملی درزمینه های تحقیقی، آموزشی، تالیف وترجمه و ارتقایی سطح علمی ومسلکی کادر علمی مربوطه .
5) انتقال دانش وتکنالوژی معاصرجهت مشارکت فعال درپروسه های باز سازی فرهنگی واقتصادی کشور .
لله الحمد تاهنوز پوهنتون سلام فرع کندز حتی المقدورتوانسته است فعالیت های مؤثر ومفید را درروشنای اهداف ودورنمای خویش به جامعه ونسل جوان کشور پیشکش نماید .
بخاطرتحقق اهداف فوق الذکر پلان استراتیژیک پنج ساله را که شامل بخشهای علمی واداری می شود بربنیاد نظریه های مدیریتی والگوهایی برنامه ریزی راهبردی تدوین نموده است.
ما باطرح وتدوین پلان استراتژیک می خواهیم زحمات وتلاش هارا منسجم تر نموده گام های پرثمری را در راستای  ایجاد نیروی کار متخصص وتولید دانش وفکر برداشته درساختار افغانستان باثبات، مرفه و مترقی سهیم شویم .location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز