أهداف آموزشی ديپارتمنت فقه و قانون

الف: تقديم دانشمندان و علماء به جامعۀ افغانی که بصورت عام از اسلام آگاهی کامل و فهم درست و سالم داشته، و بطور خاص در ساحۀ تخصص خود (فقه، اصول فقه و قانون) آگاهی عمیق و برداشت دقيق داشته باشند.
ب: آماده ساختن علمایی که از راه تحقیقات معیاری در ساحۀ تخصص مربوطۀ خویش رهنمایی جامعه را عهده دار شده و در وقت ضرورت در پروسه قانون سازی همکاری نمايند.
ج: یکی از اهداف عمده تأسیس ديپارتمنت فقه و قانون اين است که در رابطه به قضا و څارنوالی و مسائل مربوط به آن از طريق اين ديپارتمنت کدرهای متخصص دراين رشته که جوابگوی ضرورت جامعه باشند، تربيه شوند.
د: دیگر از اهداف این ديپارتمنت این است که در ساحۀ تدريس فقه و اصول فقه و قانون، برای برآورده ساختن ضرورتهای جامعه خود قدم های عملی برداشته و به حد خودکفایی برسد.
ﻫ: از طریق تدریس مذاهب مختلف فقهی، آگاه ساختن محصلين از روشها و راهکارهای استنباط مناهج مدارس مختلف فکری اسلامی است، تا ازين طریق در جامعه به روش استنباط و برداشت انکشاف داده شده، و در قضايایی فکری روحیۀ تحمل اختلاف و فرهنگ تعامل با اختلاف رشد داده شود.

و: آماده سازی عناصر متخصص و شخصیت های علمی و مبتکر در زمينۀ تدريس در ديپارتمنت فقه و قانون در بخش قضا و څارنوالی و وکالت دفاع، که بتواند از راه نوشتن و تألیفات با اعتبار، نیازمندی های جامعه ما را بر آورده سازند.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز