تفاهمنامۀ همکاری دو جانبه میان پوهنتون سلام فرع کندز و د افغانستان بانک

تفاهمنامۀ همکاری دو جانبه میان پوهنتون سلام فرع کندز و د افغانستان بانک

تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون سلام کندز و دافغانستان بانک بمنظور ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره بتاریخ ۱۸ سرطان ۱۳۹۷ طی مراسم ویژه در کابل به امضاء رسید. در این مراسم محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم دافغانستان بانک به نماینده گی از ان اداره و نماینده گان هفت پوهنتون برتر زونهای کشور که از سوی د افغانستان بانک انتخاب گردیده بود حضور داشتند که محترم انجنیر غلام محمد حلیم معاون اداری پوهنتون سلام کندز به نماینده گی این پوهنتون از زون شمال شرق کشور در این مراسم اشتراک ورزیده بود. طی این تفاهمنامه همکاری اکادمیک دوجانبه در موضوعات چون تحصیلات عالی برای کارمندان د افغانستان بانک درمقطع لیسانس ، برنامه های اموزشی و دوره کار اموزی( انترنشیپ) برای محصلان به بحث و بررسی گرفته شده ، موارد ذیل به تصویب رسید:

  • ارائه برنامه مقطع لیسانس برای کارمندان بانک مطابق نیاز در رشته های مورد نظر بانک.
  • دایرنمودن برنامه های اموزشی به اساس نیازمندی و تقاضای بانک.
  • همکاری در برگزاری کانفرانس های مشترک، سیمینار، میز گرد و کارگاه های آموزشی برای کارمندان بانک.
  • ترویج برنامه ها، خدمات و ابتکارات مربوطه پوهنتون در سطح بانک.
  • اشتراک در مبحث های نتایج که از طرف پوهنتون جهت گفتگو در مورد کارکرد و پیشرفت توصیه شده محصلان دایر میگردد.
  • برگزاری دوره کار اموزی( انترنشیپ) برای محصلان پوهنتون.
  • فراهم نمودن زمینه استفاده از کتابخانه پوهنتون.
  • ترتیب نصاب آموزشی مورد نیاز بانکک بطور رایگان از طریق پوهنتون.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز