پوهنتون سلام-کندز، در برخی شعبات خویش تغییرات ذیل را در نظر گرفت

پوهنتون سلام-کندز، در برخی شعبات خویش تغییرات ذیل را در نظر گرفت

پوهنتون سلام-کندز، در برخی شعبات خویش تغییرات ذیل را در نظر گرفت

هر اداره جهت بهتر ساختن کارها و انجام خدمات بهتر در قبال مراجعین خویش نیازمند است تا هر از گاهی کارمندان خود را ارزیابی نموده در رابطه به بهبودی کیفیت کار های خویش تجدید نظر نماید؛ با در نظرداشت این قاعده، پوهنتون سلام فرع کندز، همه ساله به ارزیابی پرسنل اداری خویش پرداخته هر کدام را با در نظرداشت توانمندی های شان، در پست مناسب تعیین و تنظیم می نماید.
اینک در استقبال سال جدید تحصیلی قرار داریم و از افرادی که مسؤولیت های شان عوض شده و یا مسؤولیت جدیدی برای شان تفویض شده است؛ نام می بریم:

  • استاد مهر الله صالح، آمر دیپارتمنت فقه و قانون؛
  • استاد محمد نبی رفیع، آمر دیپارتمنت ادارۀ تجارت؛
  • استاد محمد آصف نیامان، مدیر ارتقای کیفیت؛
  • احمد خالد عمر، مدیر منابع بشری؛
  • استاد محمد فاضل انیس، مدیر خریداری و خدمات؛
  • الحاج محمد اسلم ساجد، مدیر کتابخانه؛
  • سراج الدین امامی، مدیر تدریسی پوهنځی اقتصاد؛
  • انجنیر احمد بلال خاکسار، مدیر تدریسی پوهنخی انجنیری؛
  • استاد محمد حسن اندیشمند، کارمند پوهنځی حقوق و علوم سیاسی؛
  • عبد الولی صمیم، کارمند کمیتۀ امتحانات؛

با امید موفقیت د درخشش هریک ایشان در اجرای مسؤولیتی که برای شان شده است.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز