در تشکیلات اداری سلام- کندز تغییرات ذیل صورت گرفت

در تشکیلات اداری سلام- کندز تغییرات ذیل صورت گرفت

پوهنتون سلام-کندز، در برخی شعبات خویش تغییرات ذیل را در نظر گرفت

برای هر اداره لازم است که جهت بهبود کارها، استخدام افراد توانمند و آموزش تجارب لازم به آنان، همه ساله در منابع بشری خود تجدید نظر نموده و هر شخص را در جاییکه شایستهۤ آن بگمارد، تا افراد رشد نموده و اداره انکشاف یابد.
بناءۤ پوهنتون سلام فرع کندز همه ساله شعبات و پرسونل اداری خود را ارزیابی نموده برای هر فرد محل مناسبی ار در ساختار اداری خویش در نظر میگیرد و این شاهد تجدید و تنظیم افراد در ریاست دانشگاه و مهمترین شعبات آن بوده ایم که

قرار ذیل است:

  • دکتور سمیع الله دانشیار رییس دانشگاه
  • استاد عبدالمؤمن نوری معاون علمی
  • استاد قیام الدین کمالی مدیر عمومی امور محصلان
  • قاری فتح الدین قریشی مدیر کمیته امتحانات
  • الحاج سید علم سدید کارمند کمیته امتحانات

از الله متعال برای هر کدام شان توفیق و استقامت را خواهانیم.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز