در تشکیلات اداری سلام- کندز تغییرات ذیل صورت گرفت

در تشکیلات اداری سلام- کندز تغییرات ذیل صورت گرفت

ادارات موفق همیشه در صدد رشد و انکشاف دهی سیستم اداری و سازمان کاری خویش می باشند و همواره تلاش می کنند افراد کار فهم و متعهد را در نقاط کلیدی دستگاه اداری خویش استخدام نمایند تا از رشد و پیشرفت برنامۀ خود مطمئن بوده خدمات شایسته و بایسته ای را به جامعه تقدیم نمایند.
پوهنتون سلام فرع کندز با در نظر داشت قاعدۀ فوق، همیشه افراد متعهد و متخصص را در آغوش داشته و باور دارد که استفاده از انسانهای قوی و امین در پیشبرد کارهای اداری و یا فرهنگی نه تنها یک ضرورت اداری بشری بلکه مکلفیت شرعی است و سنت پیامبران الهی است؛ بناءً پوهنتون سلام فرع کندز از بدو تأسیس تلاش نموده است با تقدیم خدمات تحصیلی با کیفیت در باز سازی کشور و رشد علمی و فرهنگی جامعه نقش مهم و ارزندۀ داشته باشد.
از همین ملحوظ در استفاده از پرسنل علمی و اداری خویش تجدید نظر نموده و هر فرد را در محلی که با توانمندی هایش سازگار است توظیف می نماید.

امروز هیأت اداری پوهنتون سلام-کندز، رسماً افراد ذیل را به بخشهای زیر گماشتند:  • محترم قاری فتح الدین قریشی که قبلا مسؤول کمیتۀ امتحانات بود منحیث مدیر عمومی امور محصلان.
  • محترم استاد امان الدین جلال که قبلاً عضو کمیتۀ امتحانات بود منحیث مدیر کمیتۀ امتحانات.
  • محترم صلاح الدین شجاعی که قبلاً مسؤول ستقبالیه و عضو کمیتۀ فرهنگی بود منحیث عضو کمیتۀ امتحانات.
  • محترم عبد الرشید کریمی منحیث کارمند جدید در کمیتۀ امتحانات.

افراد فوق در بخشهای مذکور توظیف گردیده بکار شان آغاز نمودند. از الله منان برای شان توفیق مزید خواهانیم تا بتوانند به وجه احسن در خدمت اداره و هموطنان عزیز مان بوده باشند.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز