مجالس مشترک بورد ارتقای کیفیت با اداره علیای پوهنتون و اعضای پوهنځی ها برای بررسی تفصیلی نتایج ارزیابی های اصلاحی.


location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز