اطلاعیه کاریابی

قرار تفاهمنامه که فی مابین پوهنځی انجنیری پوهنتون سلام و یکی از شرکت های ساختمانی صورت ګرفته قرار است یک تعداد از فارغان پوهنځی انجنیری این پوهنتون را جهت تطبیق پروژه های ساختمانی درولایت تخار و بدخشان به کار بگمارد. اشخاصیکه خواهش کار را داشته باشند جهت معلومات مزید به پوهنځي انجنیری پوهنتون سلام شعبه کندز با CV خویش مراجعه نمایند.
شماره تماس: ۰۷۴۸۸۰۸۴۲۸location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز