محکمۀ تمثیلی دانشجویان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی بخش قضاء

محکمۀ تمثیلی دانشجویان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی بخش قضاء

محکمۀ تمثیلی دانشجویان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی بخش قضاء

روز چهارشنبه دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون سلام فرع کندز محکمۀ تمثیلی را برای دانش آموزان سمسترهای ششم وهشتم ذکور و اناث بطور جداگانه برگزار نمود که هدف این برنامه ارتقای ظرفیت و آماده سازی هر چه بیشتر آنان در تشکیل محاکم و کسب تجارب مرحله ای می باشد؛ تا بتوانند در آینده مصدر خدمت برای ملت خویش قرار گرفته و از رشد و شگوفای خاصی برخوردار باشند.
این برنامه برای اناث ساعت 10:30 قبل از ظهر و برای ذکور ساعت 2:00 بعد از ظهر با اشتراک جمع کثیری از دانشجویان سمستر های مختلف و مشارکت هیأت اداری دانشگاه سلام و تعدادی از هیأت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی برگزار گردید و بعد از تشکیل موفقانۀ محکمۀ آزمایشی و درخشش ممثلین هیأت قضایی و سایر ارکان جلسۀ قضایی با ارزیابی و دعائیه پایان یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز