کانفرانس علمی (تغییر شکل ساختمان)

کانفرانس علمی (تغییر شکل ساختمان)

کانفرانس علمی (تغییر شکل ساختمان)

دیپارتمنت سیول دانشکدۀ انجنیری پوهنتون سلام – کندز طبق برنامه های اکادمیک در هر سمستر بر علاوه برنامه های مفید، برای آموزش بیشتر محصلان دو کنفرانس علمی را توسط استادان دایر می نماید که اینک الیوم مؤرخ 22 میزان 1397 او لین کنفرانس سمستر خزانی خویش را تحت عنوان (تغییر شکل ساختمان) توسط محترم استاد انجنیر رامش قیامی تقدیم گردید و سه نفر از استادان منحیث هیأت ارزیابی کنفرانس به شمول محصلین دانشکدۀ انجنیری و استادان دانشکده اشتراک نموده بودند. کنفرانس با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشأن آغاز گردید و محترم انجنیر رامش قیامی موضوع را با تفصیل ارائه نمودند و برنامه بعد از ارائۀ پاسخ به سوالات مشارکین با دعائیۀ محترم قاری محمد یوسف – محصل پوهنحی انجنیری خاتمه یافت.location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز