اولین شمارۀ مجلۀ علمی  
    پوهنتون سلام فرع کندز

اولین شمارۀ مجلۀ علمی پوهنتون سلام فرع کندز

بدون شک مسؤولیت علمی و فرهنگی دانشگاه ها در جامعه بیشتر از سائر افراد و ارگانهای اجتماعی می باشد و دانشگاه های موفق همیشه تلاش می ورزند تا خدمات تحصیلی و فرهنگی شان بر افراد معدودی محصور نبوده بلکه با خلق انگیزۀ نو آوری و خلاقیت میان اساتید و دانشجویان تلاش می کنند دروازۀ تحقیق و پژوهش را همیشه باز نگهداشته با استفاده از رسانه های چاپی (جریده، فصلنامه، مجلۀ علمی و کتب) و رسانه های جمعی آنلاین چون (ویبسایت، فیسبوک، تویتر و ...) در آگاهی دهی همه اقشار جامعه نقش چشم گیری داشته باشند.
پوهنتون سلام فرع کندز، این مسؤولیت را بیشتر و پیشتر از دیگران احساس نموده از بدوِ تأسیس در صدد نشر یک مجلۀ علمی بود که بتواند باعث رشد استعداد و ارتقای ظرفیت استادان و نویسندگان شده و از سوی دیگر معلومات مهم و ارزندۀ را خدمت خوانندگان گرامی تقدیم نماید که لله الحمد در نصف اخیر سال جاری 1397 موفق شد این آرمان را جامۀ عمل پوشانیده نخستین شمارۀ آن را به چاپ رسانید که طی یک محفل داخلی با حضورداشت رئیس پوهنتون سلام-کندز محترم دکتر سمیع الله دانشیار، معاون علمی محترم استاد عبد المؤمن نوری، معاون مالی و اداری محترم انجنیر غلام محمد حلیم، رؤسای دانشکده ها، آمرین دیپارتمنتها، مدیران عمومی و جمعی از استادان دانشگاه سلام-کندز نشر و توزیع آن آغاز گردید.
این شماره دارای موضوعات ذیل می باشد:

 1. سر آغاز پیرامون توجه اسلام به تعلیم؛ نویسنده: نقیب الله ابراهیمی، مسؤول فرهنگی دانشگاه سلام-کندز.
 2. آزادی های انسان از دیدگاه اسلام؛ نویسنده: دکتر محمد عاطف، مشاور دانشگاه سلام - کندز.
 3. دیدگاه ها پیرامون دموکراسی؛ نویسنده: دکتر سمیع الله دانشیار، رئیس دانشگاه سلام - کندز.
 4. بازار ارز؛ نویسنده: استاد محمد آصف نیامان – آمر دیپارتمنت ادارۀ تجارت و استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه سلام-کندز.
 5. بررسی اساس القضات در پرتو اصول حقوق جزای مدرن؛ نویسنده: استاد عبد الحمید افرند، استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه سلام-کندز.
 6. پول پلاستیکی، بدیل پول کاغذی؛ نویسنده: استاد شکر الله اسدی، استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه سلام-کندز.
 7. اخوت اسلامی، مکلفیت شرعی و ضرورت اجتماعی؛ نویسنده: استاد عبد الحق راجی، استاد دانشکدۀ شرعیات دانشگاه سلام –کندز.

مجلۀ سلام را از پوهنتون سلام فرع کندز به دست آورده می توانید همانگونه که مطالب آن را می توانید در ویبسایت پوهنتون سلام-کندز مطالعه کنید و یا سافت مجله را دانلود نمایید.
هیچ کار بشری از نقص و عیب خالی نیست و انسانها کامل کنندۀ یکدیگر می باشند؛ بناءً از تمام خوانندگان محترم که صفحات مجلۀ علمی سلام را ورق می زنند آرزو مندیم که در رابطه به انتقادات سالم و نظرات عالمانه و ادیبانه شان بخل نورزیده در راستای با کیفیت سازی این برنامه ما را همکاری نمایند.

ادارۀ مجلهlocation_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز