نقش ارزیابی های اصلاحی در پروسه ارتقای کیفیت و اعتباردهی

براساس نیازمندیهای اکادمیک و تقویه فرهنگ اعتباردهی در دانشگاه سلام شعبه کندز،

7 اسد روز بیرق ملی

پوهنتون سلام شعبه کندز به مناسبت بزرگداشت هفتم اسد، روز بیرق ملی افغانستان، را طی محفلی با

محکمه تمثیلی

پوهنتون سلام شعبه کندز، منحیث نهاد تحصیلی پیشتاز خصوصی در زون شمال شرق کشوراز چندین سال بدینسو مصروف تربیه کادر های متخصص ومتعهد در

اطلاعیه کاریابی

قرار تفاهمنامه که فی مابین پوهنځی انجنیری پوهنتون سلام و یکی از شرکت های ساختمانی صورت ګرفته قرار است یک تعداد از فارغان پوهنځی انجنیری این

صلح و اهمیت آن از منظر شریعت

به روز شنبه مورخ 14/2/1398 پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام شعبه کندز کنفرانس را تحت عنوان (صلح و اهمیت آن از منظر شریعت) با حضور داشت مولوی صاحب

دکتور سمیع الله دانشیار

رئیس پوهنتون

بدون شک پیمودن راه ترقی، تعالی وپیشرفت، دستیابی به کمال انسانیت ، ساختن تمدن سالم بشری واقامه نظام الهی بدون علم ودانش ممکن ومیسر نیست. سلام تعهد دارد تانسل متخصص، متعهد ومفید را به جامعه تقدیم نماید. بعباره دیگر دانشگاه سلام منبر قله های شامخ علم ومعرفت، معهد اخلاق
location_on

ادرس: شهر کندز جاده ولایت کوچه حاجی میری

پوهنتون سلام کندز